آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

تعریف بخش ها و تخت ها در نرم افزار آسان طب

تعریف بخش و تخت در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب مربوط به ثبت و کدینگ بخش ها و تخت های مرکز می باشد که این عمل جهت تفکیک پرونده های پذیرش بیماران بر اساس بخش، اتاق تخت مورد نظر می گردد. در فرم پذیرش استاندارد و حرفه ای نرم افزار آسان طب، امکان انتخاب بخش، اتاق و تخت برای خدمات ارائه شده به بیماران امکان پذیر است.

انتخاب بخش، اتاق و تخت به هنگام پذیرش بیمار، باعث می گردد هنگام تهیه گزارشات متنوع از کارکرد مطب یا کلینیک، گزارشات کارکرد از بخش، اتاق یا تخت خاص تهیه نمود.

.

.

.

.

.

.

.

.

.