آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

تعریف دستیاران در نرم افزار آسان طب

یکی از امکانات نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب، تعریف دستیار با درصد سهم مشخص شده می باشد و هنگام پذیرش بیماران ، میتوان کد دستیار مورد نظر را در بخش مربوط به دستیار پزشک معالج، در پرونده پزشکی بیمار درج نمود، ثبت اطلاعات دستیار در پرونده بیمار، علاوه بر گزارشگیری متنوع بر اساس دستیاران، میتوان نسبت به خدمت ارائه شده مورد نظر، برای دستیار مورد نظر درصد سهام در نظر گرفت.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.