آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

تنظیمات رزرو وقت در نرم افزار آسان طب

قسمت تنظیمات رزور وقت در نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه آسان طب، مربوط به انجام برخی تنظیمات بر روی  سیستم وقت دهی به بیماران می باشد که جهت سهولت و هوشمندی این سیستم، مورد استفاده قرار می گیرد. این تنظیمات شامل تعیین اوقات خالی از قبل ایجاد شده برای پزشک یا پزشکان و تنظیمات ارسال پیامک یادآوری اوقات ملاقات (ویزیت) بیماران را برای سیستم رزور وقت انجام می دهد.

توسط بخش “ایجاد وقت خالی از قبل تعیین شده” در این قسمت می توانید با توجه به روزها و ساعات کاری هر پزشک، وقت های ملاقات بیماران را برای ایشان ایجاد کرده و در تعیین وقت برای بیماران تماس گیرنده با مرکز در مدت زمان کمی وقت رزور نمائید.

توسط بخش دوم در این تنظیمات، می توانید تنظیم کنید پس از رزور وقت برای مریض، پیامکی جهت آگاهی از وقت رزور شده برای ایشان، پزشک و دستیار مربوطه ارسال شود. همچنین می توانید تعیین کنید ساعتی از روز، لیست اوقات رزور شده، برای بیماران، پزشکان و دستیاران ارسال گردد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.