دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

برنامه حضور و غیاب

مدیریت ورود و خروج پرسنل در نرم افزار

قسمت ورود و خروج پرسنل در نرم افزار، محلی است که می توانید ساعات ورود و خروج کارمندان را در سیستم ثبت کرده و عملیات حضور و غیاب را توسط نرم افزار و با توجه به ساعات حضور و کارکرد انجام دهید. . . . . . . . . . .  

جزئیات بیشتر