دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

تشخیص بیماری مریض

تعریف تشخیص ها در نرم افزار آسان طب

تشخیص در نرم افزار مدیریت مراکز پرشکی آسان طب، به عنوان تشخیص بیماری بیمار مراجعه کننده گفته می شود که پزشک هنگام معاینه بیمار، در پرونده پذیرش ایشان درج می کند. از آنجا که بسیاری از تشخیص ها با توجه به تخصص پزشک یا مراجعین یکسان، میتوانند تکراری باشد، این تشخیص ها را می توان در قسمتی از نرم افزار آسان طب تعریف کرده و هنگام درج در پرونده بیمار، از آنها استفاده کرد.همچنین میتوان گزارشاتی متنوع از لیست مراجعات بیماران بر اساس تشخیص خاص بدست...

جزئیات بیشتر