دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

حسابرسی ساده

دفتر معین و مدیریت حساب مشتریان در نرم افزار

توسط دفتر معین در نرم افزار، می توانید وجوه دریافتی و پرداختی متفرقه را در سیستم ثبت کرده و از آن گزارشات متنوع تهیه نمائید. در دفتر معین، با توجه به حسابهایی که تعریف می کنید می توانید عملیات بدهکار رو بستانکار را بر روی آنها انجام دهید و ضمن گزارش از گردش حساب خاص، از کلیه حسابها به تفکیک گزارش تهیه نمائید.  این حسابها می تواند حسابی تعریف شده برای مشتری خاص باشد و یا حسابی جهت کنترل درآمدها و مخارج مرکز.. تعریف حساب و انجام عملیات بدهکار و بستانکار در دفتر معین،...

جزئیات بیشتر