دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

رسید واریز وجه به حساب

سند واریز به بانک در نرم افزار

سند واریز به بانک، سندی است که توسط آن می توانید اطلاعات مربوط به وجه واریزی به حسابهای بانکی را در قسمت مدیریت حسابهای بانکی نرم افزار  ثبت نمائید. اطلاعات سند واریز به بانک شامل، تاریخ و ساعت، مشخصات واریز کننده، مبلغ واریزی و شماره حسابی که وجه به آن واریز شده می باشد.در قسمت بالای پنجره ثبت سند واریز به بانک، اطلاعات شخص واریز کننده را وارد نمائید. در قسمت کادر مقابل دکمه “شخص”، میتوانید تعیین کنید این وجه واریزی در حساب چه شخصی منظور گردد و با تیک زدن...

جزئیات بیشتر