دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

طبقه بندی مشتریان

گروه بندی اشخاص در نرم افزار

توسط قسمت گروه اشخاص در نرم افزار های عارف رایانه، می توانید عناوینی برای گروه بندی اشخاص و مشتریان خود در سیستم تعریف کرده و اشخاص را با توجه به آنها گروه بندی یا طبقه بندی نمائید. بعنوان مثال: مشتریان، همکاران، دوستان، شرکت ها و… می توانند گروه هایی باشند که هنگام ثبت اطلاعات شخص یا مشتری جدید در سیستم، ایشان را عضو آنها قرار دهید. این عمل باعث می گردد تا هنگام  مشاهده لیست مشتریان، به راحتی و با انتخاب گروه مورد نظر، به اطلاعات برخی از مشتریان خاص دسترسی داشته...

جزئیات بیشتر