دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

مدیریت خطوط تلفن

لیست کل تماس ها در نرم افزار

قسمت “لیست کل تماس ها” در نرم افزار، مربوط به مدیریت تماس هایی است که توسط بخش تماس های دریافتی و با استفاده از دستگاه کالر آیدی در سیستم ثبت شده هستند. تماس های دریافتی آن دسته از تماس هایی است که توسط سیستم مونیتورینگ خطوط تلفن توسط دستگاه های کالر آیدی، در بانک اطلاعاتی نرم افزار ثبت می گردند. شما در این لیست، می توانید از کل تماس هایی که با شماره تلفن های ثابت شما گرفته شده، گزارشات متنوع تهیه نمائید. این گزارشات میتواند بر اساس بازه زمانی خاص، تماس گیرنده...

جزئیات بیشتر