دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

مدیریت سطح کیفی مشتریان

مدیریت مشتریان در نرم افزار

توسط قسمت مدیریت مشتریان در نرم افزار، میتوانید عملیاتی را روزانه که برای مشتریان خود انجام می دهید را در سیستم ثبت و مدیریت نمائید. توسط این قسمت قادر خواهید بود لیستی از اقدامات انجام شده برای مشتریان و نتایج حاصل از آنها را طی گزارشات متنوع بدست...

جزئیات بیشتر