دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

مدیریت فاکتورهای درمانگاه

فاکتور های مواد مصرفی در نرم افزار آسان طب

قسمت فاکتور های مواد مصرفی در نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب آسان طب، مربوط به مدیریت فاکتورهایی است که توسط سیستم پذیرش جهت ثبت مواد مصرفی بیماران از انبار ثبت شده است. . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر