دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار تعرفه پزشکی

تعریف خدمات پزشکی در نرم افزار آسان طب

قسمت تعریف خدمات پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه آسان طب، مربوط به ثبت تعرفه هزینه های مربوط به خدمات قابل ارائه در مرکز را تعریف میکنید. به تعرفه خدمات پزشکی، تعرفه درمانها نیز گفته می شود. ثبت تعرفه خدمات پزشکی، در نرم افزار آسان طب باعث می گردد هنگام پذیرش بیمار مراجعه کننده، نیازی به تایپ عنوان خدمت یا درمان و هزینه های مربوطه در پرونده وی نباشید، چرا که این عملیات با ورود کد خدمت یا انتخاب آن از لیست خدمات، انجام خواهد شد. تعرفه خدمات پزشکی شامل...

جزئیات بیشتر