دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار مدیریت موجودی کالا

کاردکس کالا در سیستم انبارداری نرم افزارهای عار ف رایانه

توسط قسمت کاردکس کالا در سیستم انبارداری نرم افزارهای عارف رایانه، میتوانید گزارش کامل از سیر گردش کالا یا کالاهای خاص به صورت تعدادی و ریالی بدست آورید. . . . . . . . . .  

جزئیات بیشتر

موجودی اولیه کالاها در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

قسمت موجودی اولیه کالا در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به مقدار دهی اولیه کالا ها در نرم افزار می باشد. این مقدار دهی، با توجه به میزان موجودی فعلی کالا در انبار ثبت می گردند و پس ثبت فاکتور های مختلف این میزان موجودی تغییر خواهد کرد.   . . . . . . . .

جزئیات بیشتر