دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار کنترل حساب بانکی

مدیریت حسابهای بانکی در نرم افزار

توسط قسمت مدیریت حسابهای بانکی در نرم افزار، می توانید ضمن تعریف حسابهای بانکی خود، عملیات برداشت و واریز به این حسابها را طی اسنادی در نرم افزار ثبت کرده و از آنها گزارشات متنوع در تهیه نمود. در این قسمت با ثبت اطلاعات دقیق از واریز کننده و برداشت کننده می توانید حسابهای بانکی متعدد را کنترل و مدیریت...

جزئیات بیشتر