دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نواحی بدن مریض

تعریف نواحی (بدن) در نرم افزار آسان طب

در صورتی که هنگام پذیرش بیماران مطب یا کلینیک، و درج خدمت ارائه شده در پرونده پذیرش بیمار، قصد داری ثبت کنید خدمت یا درمان صورت گرفته در کدام نقطه از بدن وی انجام شده است، می توانید آن دسته از نواحی بدن را که در مرکز بر روی آنها درمان انجام می گردد را در سیستم تعریف کرده و هنگام ثبت پرونده پذیرش برای بیماران مراجعه کننده، آن ناحیه را از لیست انتخاب نمائید.ثبت نواحی بدن در پرونده پذیرش بیماران، امکان تهیه گزارشات متنوع از لیست مراجعات و پذیرش های انجام شده بر اساس...

جزئیات بیشتر