آموزشنرم افزار

حواله بین بانکی در نرم افزار

قسمت حواله بانکی در نرم افزار، این امکان را به کاربران می دهد تا عملیات برداشت از یک بانک و واریز به بانکی دیگر را طی یک فرم، در قسمت مدیریت حسابهای بانکی ثبت نمایند. در این فرم می توان با انتخاب بانک مبدأ و بانک مقصد، و ورود اطلاعات مربوط حواله ، عملیات برداشت و واریز را با صرف وقت کمی انجام داد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.