آموزشآموزش نرم افزار انبارداری

خروج کالا از انبار در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

قسمت خروج کالا از انبار در سیستم انبارداری، مربوط به ثبت و مدیریت رسید های انبار می باشد. عملکرد این قسمت مانند قسمت فاکتور فروش می باشد و علاوه بر ثبت رسید های انبار امکان چاپ رسید میسر می باشد.

رسید خروج کالا از انبار سیستم انبارداری نرم افزار

پس از ثبت هر رسید کالا در سیستم انبارداری، مقادیر درج شده برای کالا ها، از موجودی آنها در انبار کسر خواهد شد. و توسط گزارشات سیستم انبارداری میتوان از لیست کالاهای خارج شده ، به تفکیک، گزارشات متنوع تهیه نمود.