آموزش

طراحی قالب برای چک جدید در نرم افزار چک نگار

در این قسمت به نحوه طراحی و تغییر قالب های قرار گرفته در نرم افزار چک نگار می پردازیم.

.

قالب های چک

قالب های چک همان نمونه فرمت های از قبل تعریف شده چک هستند که از آنها هنگام چاپ چک توسط نرم افزار استفاده می شوند و توسط آنها تعیین می کنیم، اطلاعات با چه فرمتی بر روی برگه چک چاپ گردند. بعنوان مثال: مبلغ یا تاریخ چک با چه سایزی، چه نوع فونتی و در کدام قسمت کاغذ چک چاپ گردد؟ و …

.

نمونه قالب های از قبل تعریف شده در نرم افزار

در بخش چاپ چک نرم افزار، تعدادی از قالب های مربوط به بانک های مختلف ایرانی قرار داده شده (بانک ملی، ملت، پاسارگاد، صادرات، سپه و … ) که با انتخاب هرکدام از این قالب ها می توان فرمت قرار گیری اطلاعات بر روی برگه چک را با توجه به آن نوع بانک تعیین کرد. برای این منظور کافی است، هنگام چاپ چک، قالب مورد نظر را از لیست مقابل قالب ها انتخاب نمائید.