آموزش

مدیریت حسابهای بانکی در نرم افزار

توسط قسمت مدیریت حسابهای بانکی در نرم افزار، می توانید ضمن تعریف حسابهای بانکی خود، عملیات برداشت و واریز به این حسابها را طی اسنادی در نرم افزار ثبت کرده و از آنها گزارشات متنوع در تهیه نمود. در این قسمت با ثبت اطلاعات دقیق از واریز کننده و برداشت کننده می توانید حسابهای بانکی متعدد را کنترل و مدیریت نمود.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.