آموزشآموزش نرم افزار انبارداری

معرفی کالا در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

بخش معرفی کالا در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به ثبت و مدیریت اطلاعات کالا یا اجناس موجود در انبار می باشد.
در این قسمت با درج مشخصات کالا، قیمت، عکس و … و گروه بندی آنها، می توانید هنگام صدور فاکتور در زمان کوتاهی نسبت به درج مشخصات کالا ها در اقلام فاکتور اقدام نمائید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.