آموزشآموزش نرم افزار انبارداری

موجودی اولیه کالاها در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

قسمت موجودی اولیه کالا در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به مقدار دهی اولیه کالا ها در نرم افزار می باشد. این مقدار دهی، با توجه به میزان موجودی فعلی کالا در انبار ثبت می گردند و پس ثبت فاکتور های مختلف این میزان موجودی تغییر خواهد کرد.

 

.

.

.

.

.

.

.

.