آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

مدیریت لابراتوار دندانسازی

مدیریت لابراتوار دندانسازی، امکانی در نرم افزار مدیریت درمانگاه، کلینیک و مطب آسان طب می باشد که دندانپزشکان حاضر در مرکز می توانند اطلاعات مربوط به کارهای دنداندپزشکی ارسالی به مراکز لابراتوار را در آن ثبت و مدیریت نمایند. در قسمت مدیریت لابراتوار نرم افزار آسان طب،  با معرفی سرویس ها و خدمات از قبل تعریف شده، میتوان به راحتی مشخصات کارهای ارسال شده به لابراتوار را ثبت و نگهداری نمود.

 

نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی آسان طب