آموزشآموزش نرم افزار انبارداری

کاردکس کالا در سیستم انبارداری نرم افزارهای عار ف رایانه

توسط قسمت کاردکس کالا در سیستم انبارداری نرم افزارهای عارف رایانه، میتوانید گزارش کامل از سیر گردش کالا یا کالاهای خاص به صورت تعدادی و ریالی بدست آورید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.